Algemene Voorwaarden Dormio Resorts & Hotels

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf 3 december 2021. Bekijk hier de oude Algemene Voorwaarden.

Het is verstandig deze voorwaarden aandachtig door te lezen. Zowel u als Dormio Resorts & Hotels B.V. vinden hierin uw en onze rechten en plichten. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing.

1. Reserveren

1.1 U kunt direct op www.dormio.nl of per e-mail booking@dormioholidays.nl reserveren. Ook kunt u telefonisch reserveren via 026 353 77 25. Op alle reserveringen zijn deze algemene reserveringsvoorwaarden van toepassing. Afwijkingen zijn enkel mogelijk in incidentele gevallen en indien deze schriftelijk door Dormio Resorts & Hotels zijn bevestigd.
1.2 De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door zichzelf en alle medereizigers voortvloeiend uit de reisovereenkomst.
1.3 Wij nemen alleen opdrachten tot reservering in behandeling van personen die achttien (18) jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

 

2. Betalingsvoorwaarden, wijzigingen, annulering en no-show

2.1 Iedere reservering wordt door Dormio Resorts & Hotels bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging per e-mail.

2.2 Bij reserveringen tegen de standaardprijs dient direct de volledige reissom voldaan te worden.

2.3 Bij reserveringen tegen de flexibele prijs dient de volledige reissom uiterlijk 14 dagen voor aankomst voldaan te worden. 


Wijziging/annulering*

2.4 Reserveringen gemaakt tegen de standaardprijs kunnen niet gewijzigd worden.

2.5 Reserveringen gemaakt tegen de standaardprijs kunnen niet kosteloos geannuleerd worden.

2.6 Reserveringen gemaakt tegen de flexibele prijs kunt u annuleren en-/of wijzigen tot 14 dagen voor aankomst.

No show

2.7 Wanneer u niet op ons resort arriveert op de geplande aankomstdatum, wordt u aangemerkt als een ‘no-show’. Uw reservering wordt geannuleerd en overeenkomstig onze annuleringsvoorwaarden ontvangt u geen restitutie.

Groepsreserveringen

2.8 Een reservering van 4 accommodaties of meer wordt gezien als groepsreservering. Hiervoor hanteren wij andere annuleringsvoorwaarden. Informeer hiernaar bij de reserveringsafdeling (per e-mail naar booking@dormioholidays.nl of telefonisch op telefoonnummer 026 353 77 25).

Lang verblijf

2.9 Een reservering van 22 nachten of meer wordt gezien als een lang verblijf. Hiervoor hanteren wij andere voorwaarden. Informeer hiernaar bij de reserveringsafdeling (per e-mail naar booking@dormioholidays.nl of telefonisch op telefoonnummer 026 353 77 25).

* Tenzij anders vermeld

 

3. Annulering door Dormio Resorts & Hotels

3.1 Indien enige omstandigheid Dormio Resorts & Hotels noopt tot annulering van de gereserveerde accommodatie, zal de betreffende huurder hierover direct worden geïnformeerd en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief.

 

4. Wijzigingen door de huurder

N.v.t.

 

5. Aansprakelijkheid van de huurder

5.1 Tijdens het verblijf in de accommodatie is de huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. De eventuele schade, veroorzaakt door de gebruikers van de woning, zal terstond geheel door de huurder aan de verhuurder vergoed dienen te worden. Ook voor eventuele bijkomende kosten, waaronder elektra is de huurder volledig aansprakelijk. Dormio Resorts & Hotels is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder.
5.2 Bij de accommodatie aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikte te worden nagekomen.
5.3 Het in de woningbeschrijving genoemde personen aantal is het maximaal toegestane aantal. Bewoning met meer personen is niet geoorloofd en Dormio Resorts & Hotels is gerechtigd om de toegang tot de accommodatie te weigeren indien er meer dan het toegestane aantal personen komt.

 

6. Aansprakelijkheid van Dormio Resorts & Hotels

6.1 Dormio Resorts & Hotels aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurder van door Dormio Resorts & Hotels gecontracteerde accommodaties.
6.2 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Dormio Resorts & Hotels aangeboden accommodaties binden Dormio Resorts & Hotels niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan Dormio Resorts & Hotels geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
6.3 De (prijs)informatie in de laatst verschenen prijslijst en op de website is leidend. Derhalve vervalt de (prijs)informatie uit eerder verschenen edities.
6.4 Dormio Resorts & Hotels kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen ervan.
6.5 Voorkeuren (preferenties) dient u gelijktijdig met de reservering op te geven. Voorkeuren worden conform onze prijslijst gefactureerd à € 45 per accommodatie. Tijdens feestdagen, schoolvakanties en lokale evenementen bedragen de kosten € 150 per accommodatie. Bij het ontbreken van deze facturatie c.q. het niet hebben voldaan van deze facturatie, kan er geen aanspraak op deze faciliteit gemaakt worden.
6.6 Het kan gebeuren dat er in de buurt van de gehuurde accommodatie arbeid wordt verricht. Voor eventuele geluidsoverlast neemt Dormio Resorts & Hotels geen verantwoordelijkheid.
6.7 Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank.

 

Dormio Resorts & Hotels B.V.
Velperweg 13
6824 BC Arnhem, Nederland
Telefoonnummer: 026 - 353 77 25
E-mailadres: booking@dormioholidays.com
KvK-nummer: 51427648
BTW-identificatienummer: NL850009352B01