Algemene Voorwaarden Dormio Holidays

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tot en met 15 april 2020. Bekijk hier de huidige Algemene voorwaarden.


Het is verstandig deze voorwaarden aandachtig door te lezen. Zowel u als Dormio Holidays vinden hierin uw en onze rechten en plichten. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing.

1. Reserveren

1.1 U kunt direct op www.dormio.nl of per e-mail booking@dormioholidays.nl reserveren. Ook kunt u telefonisch reserveren via 0031 26 353 77 25. Op alle reserveringen zijn deze algemene reserveringsvoorwaarden van toepassing. Afwijkingen zijn enkel mogelijk in incidentele gevallen en indien deze schriftelijk door Dormio Holidays zijn bevestigd.
1.2 De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door zichzelf en alle medereizigers voortvloeiend uit de reisovereenkomst.
1.3 Wij nemen alleen opdrachten tot reservering in behandeling van personen die achttien (18) jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

 

2. Betalingsvoorwaarden, wijzigingen, annulering, groepsreserveringen en no-show

2.1 Iedere reservering wordt door Dormio Holidays bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging per email.

2.2  Bij niet annuleerbare reserveringen dient direct de volledige reissom voldaan te worden.

2.3 Bij flexibele reserveringen vragen wij een directe aanbetaling van 50% van de totale reissom. 30 dagen voor aankomst dient de overige 50% voldaan te worden.


Wijziging/annulering*

2.4 Alle wijzigingen (bij flexibele reserveringen) zijn onderworpen aan een wijzigingstoeslag van € 25,00 per reservering.

2.5 Reserveringen gemaakt tegen het niet annuleerbare tarief kunnen niet gewijzigd worden.

2.6 Reserveringen gemaakt tegen het flexibele tarief kunt u annuleren en-/of wijzigen tot 30 dagen voor aankomst. 

2.7 Reserveringen gemaakt tegen het niet annuleerbare tarief kunnen niet kosteloos geannuleerd worden.

 

Groepsreserveringen

2.8  Een reservering van 4 accommodaties of meer of een reservering van een woning met een bezetting vanaf 10 personen, wordt gezien als groepsreservering. Hiervoor hanteren wij andere annuleringsvoorwaarden. Bij reserveringen tegen het flexibele tarief is de eerste aanbetaling van 50% niet annuleerbaar.

No show

2.9 Wanneer u niet op ons Resort arriveert op de geplande aankomstdatum, wordt u aangemerkt als een ‘no-show’. Uw reservering wordt geannuleerd en overeenkomstig onze annuleringsvoorwaarden ontvangt u geen restitutie.

 

* Tenzij anders vermeld

 

3. Annulering door Dormio Holidays

3.1 Indien enige omstandigheid Dormio Holidays noopt tot annulering van de gereserveerde accommodatie, zal de betreffende huurder hierover direct worden geïnformeerd en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. 

 

4. Wijzigingen door de huurder

N.v.t.

 

5. Aansprakelijkheid van de huurder

5.1 Tijdens het verblijf in de accommodatie is de huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. De eventuele schade, veroorzaakt door de gebruikers van de woning, zal terstond geheel door de huurder aan de verhuurder vergoed dienen te worden. Ook voor eventuele bijkomende kosten, waaronder elektra is de huurder volledig aansprakelijk. Dormio Holidays is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder.
5.2 Bij de accommodatie aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikte te worden nagekomen.
5.3 Het in de woningbeschrijving genoemde personen aantal is het maximaal toegestane aantal. Bewoning met meer personen is niet geoorloofd en Dormio Holidays is gerechtigd om de toegang tot de accommodatie te weigeren indien er meer dan het toegestane aantal personen komt.

 

6. Aansprakelijkheid van Dormio Holidays

6.1 Dormio Holidays aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurder van door Dormio Holidays gecontracteerde accommodaties.
6.2 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Dormio Holidays aangeboden accommodaties binden Dormio Holidays niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan Dormio Holidays geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
6.3 De (prijs)informatie in de laatst verschenen prijslijst en op de website is leidend. Derhalve vervalt de (prijs)informatie uit eerder verschenen edities.
6.4 Dormio Holidays kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen ervan.
6.5 Voorkeuren (preferenties) dient u gelijktijdig met de reservering op te geven. Voorkeuren worden conform onze prijslijst gefactureerd à € 45,00 per accommodatie. Bij het ontbreken van deze facturatie c.q. het niet hebben voldaan van deze facturatie, kan er geen aanspraak op deze faciliteit gemaakt worden.
6.6 Het kan gebeuren dat er in de buurt van de gehuurde accommodatie arbeid wordt verricht. Voor eventuele geluidsoverlast neemt Dormio Holidays geen verantwoordelijkheid.
6.7 Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank.