Algemene Voorwaarden Dormio Holidays

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn toepassing op boekingen gemaakt in de periode van 16 april 2020 tot en met 30 juni 2020. Bekijk hier de huidige Algemene Voorwaarden.


Het is verstandig deze voorwaarden aandachtig door te lezen. Zowel u als Dormio Holidays vinden hierin uw en onze rechten en plichten. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing.

1. Reserveren

1.1 U kunt direct op www.dormio.nl of per e-mail booking@dormioholidays.nl reserveren. Ook kunt u telefonisch reserveren via 0031 26 353 77 25. Op alle reserveringen zijn deze algemene reserveringsvoorwaarden van toepassing. Afwijkingen zijn enkel mogelijk in incidentele gevallen en indien deze schriftelijk door Dormio Holidays zijn bevestigd.
1.2 De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door zichzelf en alle medereizigers voortvloeiend uit de reisovereenkomst.
1.3 Wij nemen alleen opdrachten tot reservering in behandeling van personen die achttien (18) jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

 

2. Betalingsvoorwaarden, wijzigingen, annulering en no-show

2.1 Iedere reservering wordt door Dormio Holidays bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging per email.

2.2 Bij reserveringen tegen de standaardprijs dient direct de volledige reissom voldaan te worden.

2.3 Bij reserveringen tegen de flexibele prijs vragen wij een directe aanbetaling van 20% van de totale reissom. Bij aankomst dient de resterende 80% voldaan te worden.


Wijziging/annulering*

2.4 Alle wijzigingen (bij reserveringen tegen de flexibele prijs) zijn onderworpen aan een wijzigingstoeslag van € 25,00 per reservering.

2.5 Reserveringen gemaakt vanaf 16 april 2020 met aankomsten tot en met 31 oktober 2020 kunnen middels de omruilgarantie gewijzigd worden.

Omruilgarantie

2.6 De omruilgarantie is geldig voor boekingen met een aankomstdatum tot en met 31 oktober 2020.
2.7 De omruilgarantie is geldig voor bestaande en nieuwe boekingen en van toepassing op de standaard prijs en de flexibele prijs.
2.8 De nieuwe boeking mag alleen gemaakt worden in al onze resorts, met uitzondering van Resort Eifeler Tor en Hotel Modez.
2.9 De nieuwe aankomstdatum van de omgeboekte reis dient uiterlijk te zijn gelegen tot een jaar na de reeds oorspronkelijk geboekte aankomstdatum.
2.10 Bij het wijzigen van de boeking zijn de op dat moment geldende prijzen en voorwaarden van toepassing. Wanneer de nieuwe datum duurder is dan het reeds geboekte verblijf, brengen wij hiervoor de meerkosten in rekening. Indien uw nieuwe verblijf voordeliger uit valt zullen wij geen restitutie verlenen.
2.11 Bij het omruilen van uw verblijf kan de hoofdboeker niet gewijzigd worden.


No show

2.12 Wanneer u niet op ons Resort arriveert op de geplande aankomstdatum, wordt u aangemerkt als een ‘no-show’. Uw reservering wordt geannuleerd en overeenkomstig onze annuleringsvoorwaarden ontvangt u geen restitutie.

 

* Tenzij anders vermeld

 

3. Annulering door Dormio Holidays

3.1 Indien enige omstandigheid Dormio Holidays noopt tot annulering van de gereserveerde accommodatie, zal de betreffende huurder hierover direct worden geïnformeerd en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief.

3.2 Indien Dormio Holidays in verband met de coronamaatregelen genoodzaakt is het verblijf te annuleren heeft men recht op een coronavoucher. Bekijk hier de voorwaarden van de coronavoucher.

 

4. Wijzigingen door de huurder

N.v.t.

 

5. Aansprakelijkheid van de huurder

5.1 Tijdens het verblijf in de accommodatie is de huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. De eventuele schade, veroorzaakt door de gebruikers van de woning, zal terstond geheel door de huurder aan de verhuurder vergoed dienen te worden. Ook voor eventuele bijkomende kosten, waaronder elektra is de huurder volledig aansprakelijk. Dormio Holidays is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder.
5.2 Bij de accommodatie aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikte te worden nagekomen.
5.3 Het in de woningbeschrijving genoemde personen aantal is het maximaal toegestane aantal. Bewoning met meer personen is niet geoorloofd en Dormio Holidays is gerechtigd om de toegang tot de accommodatie te weigeren indien er meer dan het toegestane aantal personen komt.

 

6. Aansprakelijkheid van Dormio Holidays

6.1 Dormio Holidays aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurder van door Dormio Holidays gecontracteerde accommodaties.
6.2 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Dormio Holidays aangeboden accommodaties binden Dormio Holidays niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan Dormio Holidays geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
6.3 De (prijs)informatie in de laatst verschenen prijslijst en op de website is leidend. Derhalve vervalt de (prijs)informatie uit eerder verschenen edities.
6.4 Dormio Holidays kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen ervan.
6.5 Voorkeuren (preferenties) dient u gelijktijdig met de reservering op te geven. Voorkeuren worden conform onze prijslijst gefactureerd à € 45,00 per accommodatie. Bij het ontbreken van deze facturatie c.q. het niet hebben voldaan van deze facturatie, kan er geen aanspraak op deze faciliteit gemaakt worden.
6.6 Het kan gebeuren dat er in de buurt van de gehuurde accommodatie arbeid wordt verricht. Voor eventuele geluidsoverlast neemt Dormio Holidays geen verantwoordelijkheid.
6.7 Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank.

 

Dormio Holidays B.V.
Velperweg 13
6824 BC Arnhem, Nederland
Telefoonnummer: 026 - 353 77 25
E-mailadres: booking@dormioholidays.com
KvK-nummer: 51427648
BTW-identificatienummer: NL850009352B01