Dormio maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen.

Algemene voorwaarden Dormio Holidays


Het is verstandig deze voorwaarden aandachtig door te lezen. Zowel u als Dormio Holidays vinden hierin uw en onze rechten en plichten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst. Nederlands recht is van toepassing.

1. Reserveren

1.1 U kunt direct op www.dormio.nl of per e-mail booking@dormioholidays.nl reserveren. Ook kunt u telefonisch reserveren via 0031 26 353 77 25. Op alle reserveringen zijn deze algemene reserveringsvoorwaarden van toepassing. Afwijkingen zijn enkel mogelijk in incidentele gevallen en indien deze schriftelijk door Dormio Holidays zijn bevestigd.
1.2 De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door zichzelf en alle medereizigers voortvloeiend uit de reisovereenkomst.
1.3 Wij nemen alleen opdrachten tot reservering in behandeling van personen die achttien (18) jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

 

2. Reserveringsopdracht en betaling

2.1 Iedere reserveringsopdracht wordt door Dormio Holidays bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging per email of post.
2.2 Bij het maken van uw boeking hanteert Dormio Holidays twee betalingstermijnen:
• Aanbetaling bij het boeken: 50% van het totaalbedrag van uw reservering;
• Restantbetaling: de resterende 50% 4 weken voor de geboekte aankomstdag.
2.3 Bij reserveringen binnen 4 weken voor aankomst, dient u direct het volledige bedrag te voldoen.
2.4 Bij niet tijdige betaling is Dormio Holidays gerechtigd de gereserveerde accommodatie te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie artikel 5).

 

3. Annulering door huurder

3.1 Annulering dienen telefonisch of per e-mail aan Dormio Holidays te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering stuurt Dormio Holidays u een annuleringsbevestiging / -nota.
3.2 Bij annulering of wijziging van uw boeking dient u de volgende voorwaarden in acht te nemen:
• Bij 30 dagen voor aankomst kunt u kosteloos annuleren en/of wijzigen;
• Bij annulering tussen 30 dagen en 15 dagen voor aankomst van het verblijf hanteren wij een annuleringspercentage van 50% van de verblijfskosten;
• Bij annulering tussen 14 dagen en 7 dagen voor aankomst van het verblijf hanteren wij een annuleringspercentage van 75% van de verblijfskosten;
• Bij annulering tussen 6 dagen en 1 dag voor aankomst van het verblijf hanteren wij een annuleringspercentage van 100% van de verblijfskosten;
• In geval van no-show of bij voortijdige beëindiging van het verblijf is het volledige boekingsbedrag verschuldigd.

Wij adviseren u altijd een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

4. Annulering door Dormio Holidays

4.1 Indien enige omstandigheid Dormio Holidays noopt tot annulering van de gereserveerde accommodatie, zal de betreffende huurder hierover direct worden geïnformeerd en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door Dormio Holidays zal Dormio Holidays onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

 

5. Wijzigingen door de huurder

N.v.t.

 

6. Aansprakelijkheid van de huurder

6.1 Tijdens het verblijf in de accommodatie is de huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. De eventuele schade, veroorzaakt door de gebruikers van de woning, zal terstond geheel door de huurder aan de verhuurder vergoed dienen te worden. Ook voor eventuele bijkomende kosten, waaronder elektra is de huurder volledig aansprakelijk. Dormio Holidays is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder.
6.2 Bij de accommodatie aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikte te worden nagekomen.
6.3 Het in de woningbeschrijving genoemde personen aantal is het maximaal toegestane aantal. Bewoning met meer personen is niet geoorloofd en Dormio Holidays is gerechtigd om de toegang tot de accommodatie te weigeren indien er meer dan het toegestane aantal personen komt.

 

7. Aansprakelijkheid van Dormio Holidays

7.1 Dormio Holidays aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurder van door Dormio Holidays gecontracteerde accommodaties.
7.2 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Dormio Holidays aangeboden accommodaties binden Dormio Holidays niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan Dormio Holidays geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
7.3 De (prijs)informatie in de laatst verschenen prijslijst en op de website is leidend. Derhalve vervalt de (prijs)informatie uit eerder verschenen edities.
7.4 Dormio Holidays kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen ervan.
7.5 Voorkeuren (preferenties) dient u gelijktijdig met de reservering op te geven. Voorkeuren worden conform onze prijslijst gefactureerd à € 22,50 per accommodatie. Bij het ontbreken van deze facturatie c.q. het niet hebben voldaan van deze facturatie, kan er geen aanspraak op deze faciliteit gemaakt worden.
7.6 Het kan gebeuren dat er in de buurt van de gehuurde accommodatie arbeid wordt verricht. Voor eventuele geluidsoverlast neemt Dormio Holidays geen verantwoordelijkheid.
7.7 Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank.